Politica de Confidențialitate

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor  (UE) 2016/679 (“GDPR”).

În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: vizitatorii website-ului https://profadeconta.ro, potențialii și actualii clienți ai [●] („Societatea”), respectiv persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice care intenționează să devină clienți sau sunt deja clienți ai Societății în legătură cu serviciile prestate de aceasta, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Societate pentru/în legătură cu acestea.

1. Datele de identitate și datele de contact ale operatorului
[●] este o persoană juridică română, cu sediul social în [●], CUI: [●], [●] (”Operatorul” sau ” Societatea”).
2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la [●] sau prin poștă la sediul social sus-mentionat.
3. Datele personale prelucrate
Societatea prelucrează următoarele date personale:

a) date personale de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, cod poștal, e-mail, telefon (e.g., fix, mobil, fax). Aceste date sunt necesare pentru prelucrarea și onorarea comenzilor transmise către Societate;

b) date financiare (informații legate de contul bancar). Aceste datele sunt necesare pentru derularea raporturilor contractuale.

c) date rezultate ca urmare a înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadate) pentru prestarea serviciilor.

d) adresa Internet Protocol (“IP”), parola, prelucrate atunci când navigați pe site-ul https://profadeconta.ro si atunci cand trimiteti e-mail-uri sau completati formularul de contact pe website-ul https://profadeconta.ro.

e) orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Societate (e.g. segmentarea clientelei în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare client la nivelul Societatii pentru fiecare persoana vizată în parte, adrese de livrare, cerinte ale clientilor, frecventa si tipul comenzilor, și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise Societatii.

f) informații despre dispozitivul folosit (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon);

g) Informații de jurnal – detalii despre modul în care ați utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;

h) informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;

i) adresa IP;

j) informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dvs. și adresa URL de referință;

k) cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs. Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor faceti click aici

4. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal
Societatea prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.
Scopurile prelucrării sunt:

Societatea prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

  • în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare;
  • pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (e.g., furnizarea de informații pre-contractuale);
  • în baza unei obligații legale aflate în sarcina Societatii (identificarea dvs., ținerea evidențelor contabile, raportările legale către autorități etc.);
  • în baza interesului legitim al Societatii (centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează Societatea; efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai Societății; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Societății; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagina web, cât și în cadrul locațiilor fizice cum ar fi back office, front office, sediul central etc.)
  • protejarea intereselor vitale ale dvs. (persoana vizată) sau a altor persoane.
5. Societății poate transmite datele personale către:

– Furnizorul serviciilor de marketing online
– Furnizorul serviciilor de creare a website-ului
– Google, Facebook, servicii HotJar, servicii Tawk, servicii MailChimp, servicii DSMAP.
– prestatorul serviciilor de plăți online pentru care ați optat în secțiunea plăți.

Societatea nu transferă date cu caracter personal ale clientilor în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA.

6. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat cu Societatea, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre parți.
Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie fiscală și în acord cu legislația în domeniul arhivistic. Cu excepția datelor colectate prin intermediul modulelor cookies, a căror durată este prevăzută în Politica de cookies (click aici), precu, și a cazului în care exista o prevedere legala expresă, datele personale vor fi păstrate maxim 3 (trei) ani de la data la care Societatea a interacționat ultima dată cu dvs.

7. Drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de Societate
Prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de către OPERATOR în contractul încheiat cu dvs. este considerata obligatorie pentru încheierea și executarea contractului avand ca obiect vanzare de produse comercializate de catre Societate. Refuzul dvs. de a furniza astfel de date sau exercitarea anumitor drepturi poate determina imposibilitatea OPERATORULUI de a furniza bunurile și serviciile respective, inclusiv de a vă transmite informații care pot fi deosebit de importante pentru a proteja interesele dvs legitime și/sau vitale (de ex. caracteristici produse, modificari ale programului stabilit cu dvs. etc.).

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului ca Societatea prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”-  puteți solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimțământul – Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în masura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de către Societate la momentul solicitării.

(7) Dreptul la opoziție- vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

 (8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

În cazul în care Societatea va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia.

(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale.

(10) Dreptul de a depune o plângere la Societate și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a va adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu prelucrarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor personale, prin e-mail la adresa [●] , prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la adresa sediului social al Societatii. Cererea dvs va fi analizată și soluționată în termen de 30 de zile de la data înregistrării.
Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Web site : http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212
Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60